На какво можете да разчитате, ако къщата ви е съборена

На какво можете да разчитате, ако къщата ви е съборена
На какво можете да разчитате, ако къщата ви е съборена
Видео: На какво можете да разчитате, ако къщата ви е съборена
Видео: 🅚 приворот на отпевальную свечу - ритуалы, любовная магия 2023, Февруари
Anonim

Въпросът за изгонването на москвичи от жилищни помещения е актуален за много жители на столицата. Това се дължи на факта, че до 2010 г. в Москва възнамеряват да съборят къщи, които вече са остарели или са в неизправност.

изображение
изображение

Основанията за изселване са решенията на правителството на Москва:

- за капитален ремонт на жилищни сгради, ако е невъзможно да се извърши без освобождаване на жилищни помещения и преселване на граждани;

- за реконструкция на жилищни сгради;

- за преустройство на жилищни сгради и жилищни помещения, неподходящи за живеене, в нежилищни;

- за събаряне на жилищни сгради, които заплашват да се срутят, признати по предписания ред като аварийни или неподходящи за обитаване и невъзстановими;

- за изземване на поземлен имот за държавни или общински нужди във връзка с необходимостта от ново строителство и развитие на територии;

- относно разрушаването на жилищни сгради като част от изпълнението на градските жилищни програми.

Въз основа на тези документи префектът на административния окръг взема решение за презаселване на граждани. В него се посочват основанията за освобождаване на жилищна сграда, юридическо (физическо) лице, извършващо презаселването или изплащащо парично обезщетение на собственика, условията за сключване на предварителни споразумения, сроковете за преселване на собственици, наематели, наематели и други лица от жилищната сграда, източници за финансиране на разходите за презаселване и други съществени условия освобождаване на жилищна сграда.

Гаранции на собствениците

На изгонения собственик се предоставя предварително и еквивалентно обезщетение в пари или в натура - по негова възможност.

Ако собственикът предпочита пари, тогава размерът на обезщетението трябва да съответства на пазарната стойност на освободеното жилище. Паричното обезщетение се предоставя на собственика в непарична форма и е предназначено за закупуване на жилищни помещения. Но можете да използвате тези средства за други цели, ако собственикът има различно жилищно пространство, по отношение на което собственикът има независимо право на ползване. Оценката на пазарната стойност на жилищните помещения се извършва от професионални оценители съгласно единен стандарт за оценка по инициатива на една от страните за сметка на преселвача.

Ако на собственика се предостави жилище като компенсация в натура, броят на стаите в него не трябва да надвишава броя им в освободената стая.

Жилищни помещения в райони с масово развитие, надвишаващи стойността на установеното обезщетение, могат да бъдат разпределени на гражданите на собствениците по реда на обезщетението, ако лицата, извършващи презаселване, имат място. Ако собственикът се е съгласил с такива условия, доплащането се начислява за цената на строителството, ако в закупените жилищни помещения има не повече от 25 кв. м от общата площ (за граждани, живеещи сами - до 40 кв. м от общата площ), като се вземе предвид общата площ на всички жилищни помещения, собственост на граждани и заети от тях по договор за наем. Уреждащото лице извършва презаселването на граждани или възстановява разходите за преместване на граждани в ново жилище.

За преместване на гражданин е необходимо да се формализират тези отношения. По правило отношенията между изселеното лице и собственика на жилището се формализират чрез споразумения - предварителни и основни.

Предварителен договор се сключва преди започване на работа по реконструкция, основен ремонт, преоборудване, разрушаване на жилищна сграда. Това е основата за сключване на основното споразумение за прекратяване на правото на собственост върху жилищните помещения, принадлежащи на собственика и предоставянето на предварително и еквивалентно по стойност обезщетение в натура (обезщетение) на собственика, както и за установяване на правата на страните върху освободените жилищни помещения и предоставени чрез обезщетение. По правило след сключването на предварителния договор собственикът няма право да отчуждава жилищните помещения, както и да извършва други сделки, които нарушават предварителното споразумение.

Предварителният договор не е сключен:

- при постигане на устно споразумение между страните за всички условия за предоставяне на обезщетение (обезщетение);

- при преместване на собственици от аварийни жилищни сгради.

Основният договор се сключва в проста писмена форма и подлежи на държавна регистрация в органа, който регистрира права върху недвижими имоти и сделки с него. Разходите, свързани с държавната регистрация на договора, се поемат от преместващата страна.

Основният договор се сключва при условията, установени в предварителния договор. Такова споразумение задължително трябва да предвижда вида на обезщетението под формата на:

- други удобни жилищни помещения с еднаква стойност;

- предварително и еквивалентно възстановяване на стойността на освободеното жилище в непарична форма по договор за покупко-продажба с кредитиране на сумата на обезщетението по банковата сметка на собственика на освободеното жилище без предоставяне на друго жилище;

- осигуряване на други жилищни помещения за периода на основен ремонт при запазване на собствеността върху обновените жилищни помещения.

Ако за собственика жилището е единственото място на пребиваване и той избира парично обезщетение като компенсация, то освен компенсация той получава и обезщетение за неизвършения основен ремонт на жилищната къща. Може да се използва изключително за закупуване на други жилищни помещения. Когато собственикът избере жилище на пазара на недвижими имоти, средствата, кредитирани по целевата банкова сметка на собственика, се прехвърлят на продавача на жилището в непарична форма.

Гаранции за работодатели

Изгонените наематели имат друго удобно жилищно пространство. Размерът на общата площ на жилището трябва да съответства на разпоредбата за гражданин и членове на неговото семейство, регистрирани по местоживеене в освободеното жилище към датата на решението, включително деца, родени след решението. В този случай се вземат предвид всички жилищни помещения, по отношение на които гражданите и членовете на техните семейства имат независимо право на ползване, както и граждански сделки, извършени от граждани и членове на техните семейства с жилищни помещения, но не повече от пет години преди вземането на решение.

Наемател с площ, надвишаваща нормата на осигуряване, получава жилище в размер, не по-малък от установената социална норма на човек, и наемателят и членовете на семейството му, които имат право на допълнително пространство и реално са го използвали, като се вземе предвид допълнителното пространство, което се използва …

От момента, в който е взето решението за освобождаване на жилището, последващото увеличаване на състава на семейството не води до преразглеждане на решението за предоставяне на жилище по договор за социално наемане, предложен предварително на гражданина и членовете на неговото семейство. Но има и изключения:

- запазване на правото на гражданина на жилище, което не е взето предвид при вземането на решение за предоставяне на жилище; заселване при непълнолетни;

- признаване на правото на гражданин на жилище въз основа на съдебно решение.

В случай на отказ на предоставената жилищна площ в жилищния фонд за социално ползване, наемателят по споразумение на страните може да получи субсидия за закупуване на жилищна площ. Размерът му е равен на цената на предоставените социални жилища. Разходите за социални жилища, въз основа на които се изчисляват субсидиите, се определят като средната пазарна стойност на жилищата в стандартни серийни къщи в райони с масово развитие.

Условия за изгонване

Лицата, които са собственици и наематели на жилищни помещения във освободена сграда, се уведомяват писмено за решението в рамките на две седмици след датата на решението. Предварително споразумение със собственика на жилищното помещение се сключва в сроковете, посочени в решението. Основният договор се сключва в сроковете, посочени в предварителния договор.

Жилището се освобождава от наемателя не по-късно от месец след сключването на договора за наем за предоставеното жилище, от собственика - в сроковете, посочени в основния договор, но не по-късно от месец след получаване на документа за собствеността на жилището или след получаване на парично обезщетение) в пълен размер.

Популярни по теми